งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๓๒  รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน  ๓๒  รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๓๓,๗๘๕.-  บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมโช๊คอัพประตูและเปลี่ยนประตูไม้อัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ สำนักงา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จ้างซ่อมโช๊คอัพประตูบานสวิงและเปลี่ยนประตูไม้อัด   ใช้ในสำนักงานคณะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างซ่อมโช๊คอัพประตูบานสวิงและเปลี่ยนประตูไม้อัด  จำนวน ๒  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๘,๑๙๐.-  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึี่งร้อยเก้าสิบบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก 23 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๒๓ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน ๒๓  รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  อรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๘,๗๙๕.-  บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 14/1 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมลิฟต์ เปลี่ยนตู้ไดร์คอนโทรล อาคาร ๑๔/๑  จำนวน  ๑ ชุด ใช้โดยสาร ขึ้น-ลง และให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   ซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๑๔/๑  จำนวน  ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศทไทย) จำกัด  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๑๐,๓๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 1 ชุด 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน ๑๗ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน ๑๗ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกร อินเตอร์เทรด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๘,๘๐๙.๑๕  บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าบาทสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๔ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน ๑๔ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน ๑๔ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๖,๓๕๓.๕๐  บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้เหมาจ่าย จำนวน ๓ วัน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>