งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน ๑๗ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             วัสดุฝึก   จำนวน  ๑๗ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๕๖๓.๕๐  บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  ดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ  ใช้ในโครงการ ๑๖ มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครูห์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๖,๑๕๐.๐๐  บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๔๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน  ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จัดซื้อวัสดุ จำนวน  ๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๔๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ, ป้ายผ้าใบไวนิล+โครงไม้ และโล่เชิดูเกียรติครูอาวุโส จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ, ป้ายผ้าใบไวนิล+โครงไม้ และโล่เชิดูเกียรติครูอาวุโส จำนวน ๓ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ, ป้ายผ้าใบไวนิล+โครงไม้ และโล่เชิดูเกียรติครูอาวุโส จำนวน ๓ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๘๙๙.๙๘ บาท (สามหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการแสดงหุ่นละครเล็ก จำนวน ๑ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจัดจ้า่งการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนน้ำบ่อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จัดจ้า่งการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนน้ำบ่อน้อย  จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพดล  หงษ์สีสกุล  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมชื่อโครงการติดบริเวณด้านหลังเวที จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๐ รายการ เป็นเงิน ๔๗,๔๒๒.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๐ รายการ เป็นเงิน ๔๗,๔๒๒.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๐ รายการ เป็นเงิน ๔๗,๔๒๒.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง