งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อ

                ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียความถี่สูง แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓  นั้น

            ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๓๘,๐๐๐.๐๐  บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

      ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๓

Attachments:
URLDescription
Access this URL (/)administrator 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๕๗ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา(อาหารแห้ง) จำนวน ๕๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๒๒๒.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๙ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               ซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๑๙  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๙,๓๓๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อ (ครั้งที่ ๒)

                       ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓

                       คณะกรรมพิจาราณาผลได้ตรวจสอบเอกสารในระบบการยื่นเสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ผิดเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อ (ครั้งที่ ๒)

                      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อดังกล่าว

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศยกเลิก.pdf)ประกาศยกเลิก.pdf 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                          ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ที.แอร์ (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๖ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               ซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๑๖ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี ซัพพพลาย  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๙๕๓.๑๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง