งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 37,075.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 16 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 37,075.50  บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำฉากหลังสำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร (พร้อมออกแบบ), ฉากหลังสำหรับประชาสัมพันธ์คณะ (พร้อมออกแบบ), เคาน์เตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์คณะ (พ

                       ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างทำฉากหลังสำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร (พร้อมออกแบบ), ฉากหลังสำหรับประชาสัมพันธ์คณะ (พร้อมออกแบบ), เคาน์เตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์คณะ (พร้อมออกแบบ), ที่วางสำหรับแสดงผลงานคณะ (พร้อมออกแบบ), แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะ ขนาด A4 (พร้อมออกแบบ) และ  สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ ขนาด A3 สำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๕๕๙.๙๑ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                     ๑. จ้างทำฉากหลังสำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร (พร้อมออกแบบ) จำนวน ๔ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ,๙๙๘.๖๔ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) 

                    ๒. จ้างทำฉากหลังสำหรับประชาสัมพันธ์คณะ (พร้อมออกแบบ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๖.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) 

                   ๓. จ้างทำเคาน์เตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์คณะ (พร้อมออกแบบ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ,๙๙๖.๙๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) 

                  ๔. จ้างทำที่วางสำหรับแสดงผลงานคณะ (พร้อมออกแบบ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙.๗๗ บาท (แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 

                 ๕. จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะ ขนาด A4 (พร้อมออกแบบ) จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๙๘๔.๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 

                 ๖. จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ ขนาด A3 สำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๔ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๓.๖๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสตางค์) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๒ วัน เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๔๐๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๒ วัน เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๔๐๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๒ วัน เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๔๐๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๒ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูดิศ ตุ่มพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

            จัดซื้อวัสดุ  จำนวน  ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ ใช้ในโครงการ "Teaching Academy Award 2020    วันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ 
 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐวุฒิ   คำสิงห์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน ๑๘ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             วัสดุฝึก จำนวน   ๑๘  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๔๕.๐๐  บาท (เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 79,527.75 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พีวีซี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเคลือบ พีวีซี เงา ๑ หน้า และ ไดคัทขึ้นรูปแฟ้ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโปสเตอร์ไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง