งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ๑ ชุด ใช้ในสำนักงานคณะฯ ,สำนักงานภาควิชา, สาขาวิชาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๓๓ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๘,๔๕๘.๑๙  บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมู่ลี่ปรับแสง ขนาด 1.80 x 2.35 เมตร จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อพัสดุ (มู่ลี่ปรับแสง ขนาด 1.80 x 2.35 เมตร) จำนวน ๒๖ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           พัสดุ (มู่ลี่ปรับแสง) จำนวน ๒๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ๑๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๑๑ รายการ ๑ ชุด ใช้ในโครงการ Creative School โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๓,๖๙๐.๐๐  บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย  ใช้ประชาสัมพันธ์ โครงการ Creative School  ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พค. และ ๒,๙,๑๕,๑๖ ,๒๒ ,๒๙  มิย. ๒๕๖๑ ณโรงเรียนบ้านแคราย ,โรงเรียนบ้านสวนหลวง และโรงเรียนบ้านหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร

               ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ x ๓ จำนวน ๓ ป้าย  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  (ขายปลึก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๖๐๐.๐๐  บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๓  จำนวน ๑  ผืน  ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Solid Works เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓  จำนวน  ๑  ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๐๐.๐๐  บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ  ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Solid Works เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน  ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๑๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>