งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกการปฏิบัติงานพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกการปฏิบัติงานพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกการปฏิบัติงานพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอทโฟร์พริ้นท์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อัลทิเมท พริ้นติ้ง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๔๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส4 ตั้งแต่เดือน ก.ค. 65 ถึงเดือน ก.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส4 ตั้งแต่เดือน ก.ค. 65 ถึงเดือน ก.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส3 ตั้งแต่เดือน เม.ย 65 ถึงเดือน มิ.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส3 ตั้งแต่เดือน เม.ย 65 ถึงเดือน มิ.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายธณาพัฒธ์ กันธะวงค์  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๙๕,๐๐๐.๐๐  บาท   (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางแจ้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางแจ้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางแจ้ง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐดนัย รื่นภิรมย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดนตรีไทยบรรเลงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาบรมราชินีนาถ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเ

หมวดหมู่รอง