งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย Online, จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา, จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย Online, จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา, จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบรับสมัครออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย Online, จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา, จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบรับสมัครออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย Online, ระบบบริการการศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และระบบรับสมัครออนไลน์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จัดจ้างทำปกปริญญาบัตร , เหรียญเกียรตินิยม จำนวน ๔ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร, เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำปกปริญญาบัตร, เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำปกปริญญาบัตร, เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรการพิมพ์ (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธ งาน Dek-Ds TCAS Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธ งาน Dek-Ds TCAS Fair

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าบูธ งาน Dek-Ds TCAS Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่าบูธ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล (รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖) จำนวน ๖ ผืน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล (รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖) จำนวน ๖ ผืน

                                     

 

                           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำไวนิล (รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖)  นั้น

 

                          จ้างทำไวนิล (รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖) จำนวน ๖ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เยส ไอ แอม โปรดั๊กชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๘ บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

 

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ

                      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,152.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใบปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE แบบ ๒๔ ช่อง ยี่ห้อ Aruba รุ่น JL ๒๖๑-๖๐๐๐๑ เลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๕-๐๑-๖๒/๑.๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๙๒ ซอง