งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มสำหรับใส่เอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ อัน และซองสำหรับใส่แฟ้มเอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มสำหรับใส่เอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ อัน และซองสำหรับใส่แฟ้มเอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างทำแฟ้มสำหรับใส่เอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ อัน และซองสำหรับใส่แฟ้มเอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทำแฟ้มสำหรับใส่เอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ อัน และซองสำหรับใส่แฟ้มเอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ ซอง จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๔๓๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๑๙.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๑๙.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานวัสดุ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๑๙.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๑๙.๑ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๘๗๕.๔๗ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร, ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์, เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน), ใบปริญญาบัตรกิตติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร, ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์, เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน), ใบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒, ใบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำปกปริญญาบัตร, ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์, เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน), ใบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒, ใบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทำปกปริญญาบัตร, ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรการพิมพ์ (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๑,๘๙๒.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร , ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน) , ใบปริญญาบัตรก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร , ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน) , ใบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ , ใบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำปกปริญญาบัตร , ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน) , ใบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ , ใบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทำปกปริญญาบัตร , ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรการพิมพ์ (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๑,๘๙๒.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พิมพ์ใบปริญญาบัตร เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

          ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๗๔.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย Online จำนวน ๑ รายการ และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง