งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสวี เวลล์เนสแคร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๗,๕๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากรจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
พัสดุการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮกริม จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๓๔๕.๗๐ บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               พัสดุการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบัณฑิตและบุคลากร จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะ โกลว์ อัพ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๙๗๙.๕๐ บาท (แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดครุยนายกสภามหาวิทยาลัย, ชุดครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย, ชุดครุยวิทยฐานะและชุดครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดครุยนายกสภามหาวิทยาลัย, ชุดครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย, ชุดครุยวิทยฐานะและชุดครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตัดเย็บชุดครุยนายกสภามหาวิทยาลัย, ชุดครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย, ชุดครุยวิทยฐานะและชุดครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างตัดเย็บชุดครุยนายกสภามหาวิทยาลัย, ชุดครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย, ชุดครุยวิทยฐานะและชุดครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ครุยเอ็กเซลเล็นซ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดเชิญผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน ๔,๗๔๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดเชิญผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน ๔,๗๔๖ ใบ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์การ์ดเชิญผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน ๔,๗๔๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
พิมพ์การ์ดเชิญผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน ๔,๗๔๖ ใบ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๔๑๘.๕๔ บาท (สามหมื่นสี่ร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแบบฟอร์มใบ Transcript เพื่อใช้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแบบฟอร์มใบ Transcript เพื่อใช้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ รายการ
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำแบบฟอร์มใบ Transcript เพื่อใช้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ รายการ  นั้น
               ทำแบบฟอร์มใบ Transcript จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๓๒๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มสำหรับใส่เอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ อัน และซองสำหรับใส่แฟ้มเอกสารสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๑๙.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร, ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์, เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน), เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน), ใบปริญญาบัตรกิตติม
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร , ปกปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) , เหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน) , ใบปริญญาบัตรก
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง