งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท

                                            ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน
ด้วยงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี 2565 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------

                         ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการย้อมสีธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น และการสร้างนวัตกรรมกลิ่นที่เป็นเอกสักษณ์ประจำท้องถิ่น รวมค่าผ่านทางพิเศษและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วนั้น

                        ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จาก มทร.กรุงเทพ – กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี – มทร.กรุงเทพ รวมค่าผ่านทางพิเศษและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนายภูดิศ  ตุ่มพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)