งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหุ่นลองเสื้อมาตราฐานญี่ปุน พร้อมเส้นเทป จำนวน ๔๐ ตัว

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบผลิตเส้นด้าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------

                   ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นลองเสื้อม่าตราฐานญีปุ่น พร้อมเส้นเทป แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ ๑๘  เมษายน ๒๕๖๕

                   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

                                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕