งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ(ของที่ระลึก)

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ (ของที่ระลึก)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ (ของที่ระลึก) ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวธิติมน   พุทธงชัย (ขายส่ง,ขายปลึก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)