งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๔ คัน จำนวน ๑ วัน

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๔ คัน จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๔ คัน จำนวน ๑ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิทักษ์  จันทร์แก้ว  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)