งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์  ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง   จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๕,๓๘๖.๖๐  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง