งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน สิ้น ๑๘๔,๘๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)