งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมึ่นสองพันสองร้อยยี่ิสิบบาทถ้วน)