งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)  จำนวน  ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)  จำนวน  ๑ ชุด   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทเอเคนา เอ็นจิเนียริ่ง  (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๖๙,๖๘๕.- บาท  (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง