งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสากรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน  ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน  ๔  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ07 จำกัด   (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๑๕๕.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป