งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓  กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                การบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  (ให้บริการ,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๘๑๖.-  บาท (สามหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป