งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน  ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมครุภัณฑ์  จำนวน  ๔  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ศิริวัฒนา  (ให้บริการ,ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๓,๖๕๐.-  บาท  (สองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป