งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ LCD Projector  จำนวน ๑ เครื่อง   ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ LCD Projector  จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กาเอ้ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๒๔๓.-  บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป