งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี (Emission Spectrometer Machinne) จำนวน  ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ส่วนผลมทางเคมี (Emission Spectrometer Machinne)   จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด  จำกัด   (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๔๐,๗๐๕.-  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป