งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมทางกายภาพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมทางกายภาพ  (อาคารสิรินธร และ อาคาร ๑๔/๑) ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมแซมทางกายภาพ  (อาคารสิรินธร และ อาคาร ๑๔/๑) จำนวน   ๒  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เจ เอ็ม   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๑,๒๐๐.-  บาท  (แปดหมื่นหนึ่งพันสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป