งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://www.carit.rmutk.ac.th/ และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๖ ๗๐๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  ๔  ห้อง เงิน ๔,๓๔๐,๐๐๐  บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1 จำนวน ๘๕ เครื่อง จำนวนเงิน 1,870,000 บาท 2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2 จำนวน 50 เครื่อง จำนวนเงิน 1,450,000 บาท 3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง จำนวนเงิน 420,000บาท 4. ระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ จำนวนเงิน 600,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ชั้น 6 เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๔๔ , ๗๐๓๖ ตั้งวันที่ ๓ ตุลาคม - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

             เนื่องจากผูอำนวยการฯยังไม่ได้ลงนามในประกาศ  จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  ๔  ห้อง เงิน ๔,๓๔๐,๐๐๐  บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1 จำนวน 85 เครื่อง จำนวนเงิน 1,870,000 บาท 2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2 จำนวน 50 เครื่อง จำนวนเงิน 1,450,000 บาท 3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง จำนวนเงิน 420,000บาท 4. ระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ จำนวนเงิน 600,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ชั้น 6 เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๔๔ , ๗๐๓๖ ตั้งวันที่ ๓ ตุลาคม - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศขายทอดพัสดุชำรุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   จำนวน ๑๐๒  รายการ          ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๖ ฝั่ง R  ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙  ถึง  วันที่  ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://www.carit.rmutk.ac.th/ และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๕ - ๗๐๓๖ ในวันและเวลาราชการ

ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   จำนวน ๑๐๒  รายการ          ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๖ ฝั่ง R  ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙  ถึง  วันที่  ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://www.carit.rmutk.ac.th/ และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๕ - ๗๐๓๖ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจะแจ้งให้ทราบคราวต่อไป (ขอบคุณค่ะ)

 
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>