งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศยกเลิก....ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๓,๑๕๒,๓๙๑.๒๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์))

เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงความเห็นว่า  ขอยกเลิกเนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งราย จึงเห็นสมควรประกาศยกเลิก และจะดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ภายหลัง

ประกาศยกเลิก....ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แท็ปเล็ต จำนวน 30 เครื่อง

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แท็ปเล็ต  จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๖๘๐,๐๐๒.๕๐ บาท (หกแสนแสนแปดหมื่นสองบาทห้าสิบสตางค์)

เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงความเห็นว่า ขอยกเลิกเนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งราย จึงเห็นสมควรประกาศยกเลิก และจะดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ภายหลัง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,820.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะ

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ จำนวน ๑ ฐาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดซื้อฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ จำนวน ๑ ฐาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ จำนวน ๑ ฐาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท     อินโฟเควสท์ จำกัด   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างบริการเชื่อมวงจรสื่อสารแบบ MPLS จำนวน ๑ ระบบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างบริการเชื่อมวงจรสื่อสารแบบ MPLS จำนวน ๑ ระบบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจ้างบริการเชื่อมวงจรสื่อสารแบบ MPLS จำนวน ๑ ระบบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอทาโร  จำกัด   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 128,40๐.๐0 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุโปรแกรมชุดสำหรับงานออกแบบด้านกราฟฟิก จำนวน ๑๐๐ License  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาซื้อวัสดุโปรแกรมชุดสำหรับงานออกแบบด้านกราฟฟิก จำนวน ๑๐๐ License  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุโปรแกรมชุดสำหรับงานออกแบบด้านกราฟฟิก จำนวน ๑๐๐ License  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด    (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 160,500.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง