งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST)  จำนวน ๑ ระบบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST)  จำนวน ๑ ระบบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST)  จำนวน ๑ ระบบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างซ่อมเดินสายใยแก้วนำแสงร้อยท่อใต้ดินจากตู้ข้างตึก 33 ไปยังตึก 14 และตึก 48 จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมเดินสายใยแก้วนำแสงร้อยท่อใต้ดินจากตู้ข้างตึก 33 ไปยังตึก 14 และตึก 48 จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจ้างซ่อมเดินสายใยแก้วนำแสงร้อยท่อใต้ดินจากตู้ข้างตึก 33 ไปยังตึก 14 และตึก 48 จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เท็น ซอฟท์ จำกัด   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 44,940.00 บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

            

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ขนหนังสือเลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-57/4 จำนวน ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ขนหนังสือเลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-57/4 จำนวน ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ขนหนังสือเลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-57/4 จำนวน ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด    (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,910.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 510 เครื่ิอง  โดยวิธี e-bidding

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 510 เครื่ิอง  โดยวิธีe-bidding  นั้น

               จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 510 เครื่ิอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด    (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6.646,626.00 บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์   จำนวน ๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               

จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ  (ประกอบด้วย)

๑. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU/๒๒๐V จำนวน ๒ เครื่อง

๒. ตู้ควบคุมไฟฟ้า SQUARE D ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๑๒ ช่อง จำนวน ๑ ตู้

๓. ตู้ควบคุมไฟฟ้า SQUARE D ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๒๔ ช่อง จำนวน ๑ ตู้

๔. เมนเบรกเกอร์ ขนาด ๖๐ A ๓P จำนวน ๑ ตัว

๕. เมนเบรกเกอร์ ขนาด ๒๕ A ๓P จำนวน ๑ ตัว

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ราคา 86,459.21  บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Creative Green Digital library ชั้น 9  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 8 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Creative Green Digital library ชั้น 9  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               

จัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Creative Green Digital library ชั้น 9  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 8 รายการ (ประกอบด้วย)

๑. ชุดโซฟาทรงแฟชั่นแบบที่นั่งเดี่ยว จำนวน ๒ ชุด

๒. โซฟาทรงแฟชั่นแบบ ๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว

๓. เคาน์เตอร์แบบทรงโค้งด้านข้าง ๒ ด้าน จำนวน ๑ ตัว

๔. เก้าอี้สำนักงานแบบมีที่วางแขน จำนวน  ๒ ตัว

๕. ชุดโต๊ะสำหรับสำหรับวาง แท็บเล็ต ค้นคว้าข้อมูล และที่ชาร์ตไฟโทรศัพท์ จำนวน ๔ ตัว

๖. ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งอ่าน จำนวน ๑๐ ชุด

๗. เก้าอี้เม็ดโฟมแบบหุ้มหนังหรือผ้า จำนวน ๘ ตัว

๘. ชุดโซฟาแบบนั่งเข้ามุม (แยกส่วนได้) หุ้มหนังเทียม จำนวน ๒ ชุด

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เหล็กไทย จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ราคา 327,045.50 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ทั้งปวง