งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ  จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน ๑ รายการร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้    พริ้นติ้ง (สำนักงานใหม่)  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ  จำนวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน ๒ รายการร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๑๕๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศยกเลิก....ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริการ Sharing space และ Meeting จำนวน ๑ ชุด

     ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริการ Sharing space และ Meeting จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงความเห็นว่า ขอยกเลิกเนื่อจากไม่มีผู้ผ่านกรเสนอราคา

       ประกาศวันที่  ๑๑   มิถุนายน  ๒๕๖๓

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศยกเลิก.pdf)ประกาศยกเลิก.pdf 

ประกาศ...ประกวดราคาจัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถานศึกษา (Microsoft Campus Agreement) ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๓๐๐ FTE

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถานศึกษา (Microsoft Campus Agreement) ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๓๐๐ FTE เป็นเงิน ๙๘๙,๗๕๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

   
   
   
   

ประกาศแผน...ซื้อต่าวัสดุคอมพิวเตอร์สิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา (Microsoft Campus Agreement) ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๓๐๐ FTE

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ด้วยเงินรายได้ ปี 2563
     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ด้วยเงินรายได้ ปี 2563  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                                                                                                               ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563
 
                                                                                                                                                                 ทิพวรรณ    จำปาเงิน
  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
   
   
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ด้วยเงินรายได้ ปี 2563 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.

ซื้อต่าวัสดุคอมพิวเตอร์สิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา

(Microsoft Campus Agreement) ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๓๐๐ FTE                               

๙๘๙,๗๕๐.๐๐ ๐๖/๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ IBM SPSS Statistics จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อใครุภัณฑ์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ IBM SPSS Statistics จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ IBM SPSS Statistics จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด (สำนักงานใหม่)  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 57,673.๐0 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศแผน...ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา (Microsoft Campus Agreement) ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๓๐๐ FTE
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศประกวดราคา...จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริการ Sharing space และ Meeting room จำนวน ๑ ชุด
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา