งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศยกเลิก....ประกวดราคาจัดซื้ออครุภัณฑ์ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ

 ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกวดราคาจัดซื้ออครุภัณฑ์ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๓,๑๕๒,๓๙๑.๒๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์))

เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงความเห็นว่า ขอยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสาร จึงขอยกเลิกและจะประกาศใหม่ภายหลัง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์จอแสดงผล LED แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง   

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์จอแสดงผล LED แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง  นั้น

               จัดซื้อครุภัณฑ์จอแสดงผล LED แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด    (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,262,600.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๒  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  นั้น

               จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด     (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๐,๗๖๖.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,755.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างซ่อมแซมห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือ ชั้น ๓ อาคาร ๘ พื้นที่พระนครใต้ จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือ ชั้น ๓ อาคาร ๘ พื้นที่พระนครใต้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              จัดจ้างซ่อมแซมห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือ ชั้น ๓ อาคาร ๘ พื้นที่พระนครใต้ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. บ.กรุงเทพสหการ     (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 305,115.85 บาท (สามแสนห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ (ประกอบด้วย)

๑. ตู้สาขาโทรศัพท์ชนิดไอพีขนาดไม่น้อยกว่า ๘FXO จำนวน ๑ ตู้

๒. อุปกรณ์เชื่อมแปลงระบบโทรศัพท์ GSM เป็นไอพีโฟน ขนาด ๔ SIM จำนวน ๑ เครื่อง

๓. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ GSM GATEWAY RJ-๑๑ เป็น GSM จำนวน ๒ เครื่อง

๔. โทรศัพท์ไอพี ชนิดเชื่อมต่อ WiFi จำนวน ๒ เครื่อง

๕. โทรศัพท์ไอพี ชนิดเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ WiFi และ Ethernet  จำนวน ๒ เครื่อง

๖. ตู้ RACK แบบแขวนผนัง ๖U ๖๐ ซม. จำนวน ๖ ตู้

๗. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย ขนาด ๕ พอร์ต  จำนวน ๒ เครื่อง

๘. อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย (WiFi Bridge) จำนวน ๒ เครื่องผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด     (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ในราคา ราคา 132,894.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง