งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบส่วนขยายเครือข่ายไร้สาย  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ จำนวน ๑ ระบบ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบส่วนขยายเครือข่ายไร้สาย  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ จำนวน ๑ ระบบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  นั้น

               จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบส่วนขยายเครือข่ายไร้สาย  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคา e-bidding ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริการ Sharing space และ Meeting room จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคา ดั้งนี้

ขอประกาศยกเลิก ประกวดราคา e-bidding ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริการ Sharing space และ Meeting room จำนวน ๑ ชุด

ขอยกเลิกกำหนดประกาศร่างลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกวดราคา e-bidding วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุผิดพลาดจึงขอประกาศยกเลิกประกวดราคา e-bidding ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริการ Sharing space และ Meeting room จำนวน ๑ ชุดในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

ขอบคุณค่ะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๔,๘๓๗.๖๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบส่วนขยายเครือข่ายไร้สาย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ จำนวน ๑ ระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบส่วนขยายเครือข่ายไร้สาย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๓ เมษาวยน ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน SSL สำหรับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ SSL Wildcard ๒ ปี จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน SSL สำหรับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ SSL Wildcard ๒ ปี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน SSL สำหรับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ SSL Wildcard ๒ ปี จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๕๐.๐0 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน SSL สำหรับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ SSL Wildcard ๒ ปี จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน SSL สำหรับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ SSL Wildcard ๒ ปี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน SSL สำหรับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ SSL Wildcard ๒ ปี จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๕๐.๐0 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง