งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน ๓๐๐ License

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๑

                                        

 เอกสารแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน ๓๐๐ License

๙๙๐,๐๐๐.๐๐

๑/๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๑

 

 

 

 

นางสาวทิพวรรณ   จำปาเงิน

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๑

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน ๓๐๐ License

๙๙๐,๐๐๐.๐๐

๑/๒๕๖๑

     

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ

วัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๙๖,๒๒๕ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองรอยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกอบด้วย

๑. ชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy Certification (จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด) จำนวนเงิน ๑,๙๒๖,๐๐๐ บาท

๒. ชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist Certification (MOS) (จำนวน ๗๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๖๒,๓๗๕ บาท

๓. ชุดข้อสอบ Microsoft Technology Associate Certification (MTA) (จำนวน ๒๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๒๖๗,๕๐๐ บาท

๔. ชุดข้อสอบ Adobe Certified Associate Certification (ACA) (จำนวน ๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๘๕,๖๐๐ บาท

๕. ชุดฝึกฝน IC3 Digital Literacy Certification (Practice Test License (Full suite)) (จำนวน ๓๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๔,๙๐๐ บาท

๖. ชุดฝึกฝน Microsoft Office Specialist Certification (Practice Test License (Full suite)) (จำนวน ๓๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๔,๙๐๐ บาท

๗. เอกสารประกอบการอบรม IC3 Digital Literacy Certification (จำนวน ๔๘๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๑๒๘,๔๐๐ บาท

๘. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Specialist Certification (MOS) (จำนวน ๓๖๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๙๖,๓๐๐ บาท

๙. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Technology Associate Certification (MTA) (จำนวน ๒๕๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๖๖,๘๗๕ บาท

๑๐. เอกสารประกอบการอบรม Adobe Certified Associate Certification (ACA) (จำนวน ๕๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๑๓,๓๗๕ บาท

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้อวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ

จัดซื้อวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๙๖,๒๒๕ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองรอยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกอบด้วย

๑. ชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy Certification (จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด) จำนวนเงิน ๑,๙๒๖,๐๐๐ บาท

๒. ชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist Certification (MOS) (จำนวน ๗๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๖๒,๓๗๕ บาท

๓. ชุดข้อสอบ Microsoft Technology Associate Certification (MTA) (จำนวน ๒๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๒๖๗,๕๐๐ บาท

๔. ชุดข้อสอบ Adobe Certified Associate Certification (ACA) (จำนวน ๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๘๕,๖๐๐ บาท

๕. ชุดฝึกฝน IC3 Digital Literacy Certification (Practice Test License (Full suite)) (จำนวน ๓๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๔,๙๐๐ บาท

๖. ชุดฝึกฝน Microsoft Office Specialist Certification (Practice Test License (Full suite)) (จำนวน ๓๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๔,๙๐๐ บาท

๗. เอกสารประกอบการอบรม IC3 Digital Literacy Certification (จำนวน ๔๘๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๑๒๘,๔๐๐ บาท

๘. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Specialist Certification (MOS) (จำนวน ๓๖๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๙๖,๓๐๐ บาท

๙. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Technology Associate Certification (MTA) (จำนวน ๒๕๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๖๖,๘๗๕ บาท

๑๐. เอกสารประกอบการอบรม Adobe Certified Associate Certification (ACA) (จำนวน ๕๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๑๓,๓๗๕ บาท

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๖ ฝั่ง R   เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2287-9600 ต่อ 7036 , 7029 ตั้งวันที่ 3 - 8  มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

นางสาวทิพวรรณ   จำปาเงิน

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

จัดซื้อวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ 

๓,๔๙๖,๒๒๕.๐๐

๐๑/๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน @* รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บุ๊ค ฟิวชั่น  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๘๘๙.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>