งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคา ซื้อชุดผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ HD(High-Definition) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคา ดั้งนี้

ประกาศสอบราคา ซื้อชุดผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ HD(High-Definition)  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พศจิกายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๕ พศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัียเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๕ และ ๗๐๓๖ ระหว่างวันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พศจิกายน ๒๕๕๙ในวันและเวลาราชการ

         เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ นาท)  ๒. หนังสือรับรอง ๓. บัตรประจำตัวผู้เสัียภาษี หรือภพ.20 ๔. บัตรประจำตัวประชาชนผู้มารับแบบ

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่นำเอกสารมาข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาได้ค่ะ***

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1 จำนวน ๘๕ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2 จำนวน ๕๐ เครื่อง ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง ๔. ระบบโทรศัพท์ IP จำนวน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ  ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1 จำนวน ๘๕ เครื่อง  ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2 จำนวน ๕๐ เครื่อง  ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง  ๔. ระบบโทรศัพท์ IP จำนวน ๑ ระบบ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๖ หรือ ๗๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ๑. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน ๓๐ เครื่อง ๓.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอร์เตอร์ ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  ๓  รายการ เ ๑. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒  จำนวน ๓๐ เครื่อง  ๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  จำนวน ๓๐ เครื่อง  ๓.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอร์เตอร์ ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๓๓ เครื่อง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๖ หรือ ๗๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  ๔  รายการ เงิน ๔,๓๔๐,๐๐๐  บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1 จำนวน ๘๕ เครื่อง จำนวนเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2 จำนวน ๕๐ เครื่อง จำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง จำนวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐บาท ๔. ระบบโทรศัพท์ IP จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ชั้น 6 เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๔๔ , ๗๐๓๖ ตั้งวันที่ ๑๘ ตุลาคม - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  ๓  รายการ เงิน ๓,๖๕๔,๐๐๐  บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ๑. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒  จำนวน ๓๐ เครื่อง จำนวนเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  จำนวน ๓๐ เครื่อง จำนวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท ๓.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอร์เตอร์ ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๓๓ เครื่อง จำนวนเงิน ๑,๙๑๔,๐๐๐บาท  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ชั้น ๖ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๔๔ , ๗๐๓๖ ตั้งวันที่ ๑๘ ตุลาคม - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศยกเลิกการการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกการการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์    จำนวน  4  รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

             เนื่องจากมีความผิดพลาดในการพิมพ์คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>