งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน๓๐๐Licens

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ

วัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน ๓๐๐ License เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน๓๐๐Licens

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

                                        

 เอกสารแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน ๓๐๐ License

๙๙๐,๐๐๐.๐๐

๒/๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

 

 

 

 

นางสาวทิพวรรณ   จำปาเงิน

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน ๓๐๐ License

๙๙๐,๐๐๐.๐๐

๒/๒๕๖๑

   

ประกาศผลชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกการสอนออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกการสอนออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ  นั้น
               ซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกการสอนออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซนทรัล โซลูชั่น จำกัด   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ Year) จำนวน ๓๐๐ License

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคา ดั้งนี้

ขอประกาศยกเลิก ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ Year) จำนวน ๓๐๐ License

ขอยกเลิกกำหนดยื่นเอกสารลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกวดราคา e-bidding วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุผิดพลาดจึงขอประกาศยกเลิกประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ Year) จำนวน ๓๐๐ Licenseในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

  (ขอบคุณค่ะ)

Attachments:
FileDescription
Download this file (ยกเลิกประกาศ.pdf)ยกเลิกประกาศ.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ซื้อวัสดุการทดสอบและอบรมจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  นั้น
               ซื้อวัสดุการทดสอบและอบรมจำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน ๓๐๐ License

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ

วัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ year) จำนวน ๓๐๐ License เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>