งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ๑. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ฯ จำนวน ๓๐ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ฯ จำนวน ๓๐ เครื่อง ๓.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอร์เตอร์ ๔,๐๐๐ ANSI Lumens

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  ๓  รายการ เ ๑. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ฯ  จำนวน ๓๐ เครื่อง  ๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ฯ จำนวน ๓๐ เครื่อง  ๓.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอร์เตอร์ ๔,๐๐๐ ANSI Lumensฯ จำนวน ๓๓ เครื่อง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ ๘ พศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๖ หรือ ๗๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1ฯ จำนวน ๘๕ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2ฯ จำนวน ๕๐ เครื่อง ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผลฯ จำนวน ๒๐ เครื่อง๔. ระบบโทรศัพท์ IPฯ จำนวน 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ  ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1ฯ จำนวน ๘๕ เครื่อง  ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2ฯ จำนวน ๕๐ เครื่อง  ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผลฯ จำนวน ๒๐ เครื่อง  ๔. ระบบโทรศัพท์ IPฯ จำนวน ๑ ระบบ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๖ หรือ ๗๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศยกเลิกการการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ  1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 30 เครื่อง  2.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 30 เครื่อง 3.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาน 4000 ANSI Lumens  จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

             เนื่องจากรายการพิจารณาระบุไม่ตรงกับที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศยกเลิกการการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่2

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ  ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1 จำนวน ๘๕ เครื่อง  ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2 จำนวน ๕๐ เครื่อง  ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง  ๔. ระบบโทรศัพท์ IP จำนวน ๑ ระบบ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

             เนื่องจากรายการพิจารณาระบุไม่ตรงกับที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมความชื้นและอุณภูมิห้องควบคุมระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด  จำนวนเงิน ๔,๖๕๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ชั้น 6 เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๔๔ , ๗๐๓๖ ตั้งวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมความชื้นและอุณภูมิห้องควบคุมระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด  จำนวนเงิน ๔,๖๕๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ชั้น 6 เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๔๔ , ๗๐๓๖ ตั้งวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสอบราคา ซื้อชุดผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ HD(High-Definition) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
  2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1 จำนวน ๘๕ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2 จำนวน ๕๐ เครื่อง ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง ๔. ระบบโทรศัพท์ IP จำนวน
  3. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ๑. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน ๓๐ เครื่อง ๓.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอร์เตอร์ ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จ
  4. ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ
  5. ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>