งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหาร จำนวน ๑๐ เครื่อง

               ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องผสมอาหาร จำนวน ๑๐ เครื่อง วงเงิน ๔๙๙,๖๙๐.- บาท

               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

 

๑. ในการขอรับเอกสารสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

๑.๑ กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

๑.๑.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๑.๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

๑.๑.๓ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

๑.๑.๔ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

๑.๑.๕ สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

๑.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

๑.๒.๑ หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

๑.๒.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๑.๒.๓ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๑.๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

๑.๒.๕ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

๑.๒.๖ สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องนวดเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

             ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องนวดเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๕๕,๑๕๐.- บาท

             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

 

๑. ในการขอรับเอกสารสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

๑.๑ กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

๑.๑.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๑.๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

๑.๑.๓ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

๑.๑.๔ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

๑.๑.๕ สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

๑.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

๑.๒.๑ หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

๑.๒.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๑.๒.๓ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๑.๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

๑.๒.๕ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

๑.๒.๖ สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องอาหารฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง

                 ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ รายนั้น

               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท เมทัลเทค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ ๑,๗๙๐,๐๐๐.- บาท

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ห้องอาหารฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง

                ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องอาหารฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง วงเงิน ๑,๘๕๗,๖๐๐.- บาท

               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

          

๑. ในการขอรับเอกสารสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 

          ๑.๑.๔  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

          ๑.๑.๕  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP    

     ๑.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

          ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

          ๑.๒.๕  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

          ๑.๒.๖  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP    

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมอาหาร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒

                ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมอาหาร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ รายนั้น

               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท ยู.พี. มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ ๑,๓๙๘,๘๑๑.- บาท

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมอาหาร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒

              ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมอาหาร จำนวน ๑ ห้อง วงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ครั้งที่ ๒

               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

          

๑. ในการขอรับเอกสารสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 

          ๑.๑.๔  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP    

     ๑.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

          ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

          ๑.๒.๕  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP    

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่เย็นธรรมดา จำนวน ๒๐ ตู้
  2. ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมอาหาร จำนวน ๑ ห้อง วงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
  3. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์ ดังนี้ ๑. เครื่องผสมอาหารขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๓ เครื่อง ๒. เครื่องผสมอาหารขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง
  4. ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ตู้แช่เย็นธรรมดา จำนวน ๒๐ ตู้ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
  5. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์ ดังนี้ ๑. จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้วระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ คัน ๒. จักรพิมริมเอนกประสงค์ ชนิดกระเป๋าหิ้ว จำนวน ๒ คัน