งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการวัสดุ จำนวน ๕ รายการ

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องสอบราคาซื้อรายการวัสดุ จำนวน ๕ รายการ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น

         ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ร้านที่นอนดี ราคาที่เสนอ ๒๗๐,๘๙๗.๒๕ บาท

                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ผ้าม่าน อาคาร ๙ จำนวน ๔๕ ชุด จำนวน ๑ รายการ

          ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อผ้าม่าน อาคาร ๙ จำนวน ๔๕ ชุด จำนวน ๑ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖๗,๐๑๐.- บาท

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) ๒.หนังสือรับรองบริษัท ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภ.พ.๒๐

ประกาศสอบราคารายการวัสดุ จำนวน ๕ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๗,๓๗๕.- บาท

          ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อรายการวัสดุ จำนวน ๕ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๗,๓๗๕.- บาท

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) ๒.หนังสือรับรองบริษัท ๓.สำเนาบััตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภ.พ.๒๐

Attachments:
FileDescription
Download this file (report techhome.pdf)report techhome.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องสอบราคาซื้อตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น

         ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด บริษัท ไลท์อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ ๓๙๗,๐๐๐.- บาท

                        ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ยกเลิกประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้

         ตามประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรื่อง สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

          เนื่องจาก รายการรายละเอียดครุภัณฑ์ไม่ตรงตามที่กำหนด

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้

          ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) ๒.หนังสือรับรองบริษัท ๓.สำเนาบััตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภ.พ.๒๐