งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ฮีโน่บัสแอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๖๙๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๑๐-๐๐๖-๐๐๐๑-๐๔-๕๖/๒.๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ (งานยานพาหนะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ฮีโน่บัสแอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๖๙๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๑๐-๐๐๖-๐๐๐๑-๐๔-๕๖/๒.๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ฮีโน่บัสแอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๖๙๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๑๐-๐๐๖-๐๐๐๑-๐๔-๕๖/๒.๑ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท เทอร์โมคอนโทรล (๒๕๒๐) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๐๖.๘๐ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง