งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด ๗๕ ซม. จำนวน ๒
 แจกัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจักรพรรณ มาตโสภา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน
               ๒. แจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด ๒๕ ซม. จำนวน ๒๔ แจกัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นายจักรพรรณ มาตโสภา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน