งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัชพล โชติชัยชรินทร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน