งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
                   ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ  จำนวน ๖ รายการ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนฯ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                   จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๓๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่    ๑   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔
Attachments:
FileDescription
Download this file (สแกน0086.pdf)สแกน0086.pdf