งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรพล   อำพันแสง  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)