งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 7,510 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกของสด  จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 16 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สุภาพงษ์ซายน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,510 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)