งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชั้นฉากเหล็ก ขนาด ๕ ชั้นวาง จำนวน ๒ ตัว

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ
ซื้อครุภัณฑ์ชั้นฉากเหล็ก ขนาด ๕ ชั้นวาง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชั้นฉากเหล็ก ขนาด ๕ ชั้นวาง (๓๐.๑๐.๑๕.๐๔ ) จำนวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๔๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕