งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๐,๓๗๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๗๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง