งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเรื่องวัดสนามแม่เหล็กในขดลวดวงกลม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

                ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเรื่องวัดสนามแม่เหล็กในขดลวดวงกลม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ วท. ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น
               ชุดทดลองเรื่องวัดสนามแม่เหล็กในขดลวดวงกลม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร(๔๑.๑๑.๓๖.๑๔ ) จำนวน ๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕