งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)