งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๕๘๒.๖๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง