งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                   ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศทางด้านอุตสาหกรรม  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๕/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นั้น

                   เครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศทางด้านอุตสาหกรรม  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๙๕,๑๐๐.๐๐  บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔