งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ครุภัณฑ์ประจำห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน ๑ ห้อง

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน ๑ ห้อง วงเงิน ๖๙๐,๐๐๐.- บาท

 

           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๑๔/๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ใน วันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒    ใบเสนอราคา ในวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๔/๑  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป

              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๓๙  ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑.ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑ กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

           ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

           ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)     

    ๑.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

           ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

           ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

           ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)