งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมการทดสอบแรงดึง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึง วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗      ในเวลาราชการ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ  ในวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่  ๒ ใบเสนอราคา ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๓๙ ระหว่างวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึง  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑.ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑ กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

           ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

           ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)     

    ๑.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

           ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

           ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

           ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)