งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิต จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสาธิต จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสาธิต จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็ดดู พลัส (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 ถึงเดือน มี.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 ถึงเดือน มี.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๖๒.๖๔ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๑-๕๖/๖๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๑-๕๖/๖๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๑-๕๖/๖๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๑-๕๖/๖๘  จำนวน
๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๘๔๗.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๕๖/๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๕๖/๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๕๖/๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อ
วัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๕๖/๑๐
จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๔๓.๖๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๗๙๒.๗๗ บาท (แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด๑๙ (SARS-Cov-๒) Antigen Test Kit จำนวน ๑๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องชั้น ๒ อาคาร ๓๖ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง