งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างหอพักนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา  จำนวน  ๑  หลัง  วงเงินงบประมาณ  145,000,000  บาท  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2557  และกำหนดให้เสนอราคาในวันที่  6  มิถุนายน  2557  โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  10  ราย นั้น  ผลปรากฎว่า  ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดอันดับ ๑ คือ  บริษัท ซีวิล 9 คอนสตรัคชั้น แอนด์ อาคิเทคเจอร์ จำกัด  เสนอราคา  138,820,000  บาท

Attachments:
FileDescription
Download this file (prakardpon dormitory.doc)prakardpon dormitory.doc 

ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 36 ชั้น 4 ฝั่งซ้าย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 36  ชั้น  4  ฝั่งซ้าย  จำนวน  1  รายการ  วงเงินงบประมาณ  350,000  บาท  ราคากลาง  348,720.40  บาท  ไม่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ระยะเวลาทำการ  60  วัน  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายการละเอียดได้ที่ฝ่ายพัสดุ  อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  ระหว่างวันที่  10  มิถุนายน  2557  ถึงวันที่  24  มิถุนายน  2557  ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุจลชีววิทยาทางอาหาร (514) จำนวน 1 ห้อง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุจุลชีววิทยาทางอาหาร (514) จำนวน 1 ห้อง วงเงิน 3,351,600.-บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจติดต่อขอซื้่อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.-บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน-18 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2287-9724 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เงิน 363,800.-บาท  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2287-9724 0-2287-9727 ในวันและเวลาราชการ

 หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,100,000.-บาท  ประกอบด้วย รายการที่ 1. ชุดเครื่องเพรสแบบเพลาข้อเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด รายการที่ 2. ชุดเครื่องเพรสไฮดรอลิกแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด รายการที่ 3 ชุดเครื่องดันไหลขึ้นรูป (ExtrusionX จำนวน 1 ชุด รายการที่ 4 ชุดเครื่องตีกรีดแผ่นชิ้นงานเริ่มต้น จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.-บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ในวันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น. หรือสอบทางโทรศัพท์ 0-287-9724 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล จำนวน 1 ห้อง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล จำนวน 1 ห้อง วงเงิน 3,837,700.-บาท  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.-บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ในวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-287-9724 ในวันและเวลาราชกาาร

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

                                                                                                  

หมวดหมู่รอง