งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เงิน 363,800.-บาท  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2287-9724 0-2287-9727 ในวันและเวลาราชการ

 หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,100,000.-บาท  ประกอบด้วย รายการที่ 1. ชุดเครื่องเพรสแบบเพลาข้อเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด รายการที่ 2. ชุดเครื่องเพรสไฮดรอลิกแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด รายการที่ 3 ชุดเครื่องดันไหลขึ้นรูป (ExtrusionX จำนวน 1 ชุด รายการที่ 4 ชุดเครื่องตีกรีดแผ่นชิ้นงานเริ่มต้น จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.-บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ในวันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น. หรือสอบทางโทรศัพท์ 0-287-9724 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล จำนวน 1 ห้อง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล จำนวน 1 ห้อง วงเงิน 3,837,700.-บาท  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.-บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ในวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-287-9724 ในวันและเวลาราชกาาร

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

                                                                                                  

ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมการบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมการบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์  จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้สนใจติอต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.-บาท

ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2287-9727 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสารสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุจุลชีววิทยาทางอาหาร (514)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุจุลชีววิทยาทางอาหาร (514) จำนวน 1 ห้อง เงิน 3,351,600.-บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง โทรศัพท์ 0-2287-9724 0-2287-9727 โทรสาร 0-2287-9620 ตั้งแต่วันที่ 19พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2557

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบััติการอาหารฮาลาล จำนวน 1 ห้อง เงิน 3,837,700.-บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง โทรศัพท์ 0-2287-9724 0-2287-9727 โทรสาร 0-2287-9620 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม -16 พฤษภาคม 2557

หมวดหมู่รอง