งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมครุภัณฑ์รถพลังงานสะอาด ๖ ที่นั่ง EAGLE จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานซ่อมแซมครุภัณฑ์รถพลังงานสะอาด ๖ ที่นั่ง EAGLE จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างงานซ่อมแซมครุภัณฑ์รถพลังงานสะอาด ๖ ที่นั่ง EAGLE จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน 582 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๐๕๐.๐๐  บาท  (สามหมื่นห้าสิบบาทถ้วน