งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ เช่าห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง