งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุ จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๖๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๔๗๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรวงคราม   จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุริยะ แย้มพักตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๖๘๖.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน โครงการนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน โครงการนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีนส์ ทีม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ โครงการนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติฯ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ โครงการนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติฯ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งเจริญพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โครงการยกระดับเศรษบฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               วัสดุ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุภาพร  ทองนิพันธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง