งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดเชิญผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน ๔,๗๔๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดเชิญผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน ๔,๗๔๖ ใบ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์การ์ดเชิญผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน ๔,๗๔๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
พิมพ์การ์ดเชิญผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน ๔,๗๔๖ ใบ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๔๑๘.๕๔ บาท (สามหมื่นสี่ร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง